Bezwaarredenen Ondersteuningsplan II

Afzender: Martin Napier
Al Masoedilaan 160
UTRECHT

Aan:       Gemeente Utrecht
Regionale Toegang

T.a.v.:   Mieke Murkes

 

Betreft: Bezwaar PGB Martin Napier – clientnummer 39470

 

Geachte mevrouw Murkes,

Het nieuwe ondersteuuningsplan is voor een deel een hele goede weergave van wat wij hebben besproken, waarvoor dank. Op een aantal punten is e.e.a. mogelijk toch misgegaan, deze vindt u hieronder toegelicht terug.

Om deze reden is het niet mogelijk voor mij om het aangeboden Ondersteuningsplan her-aanmelding Regionale Toegang te tekenen.

De betreffende punten vindt u hieronder in dezelfde volgorde als in het Plan document. Deze reactie heb ik ingevuld met behulp van mijn Gewaarborgde Hulp.

Overzicht afwijkende punten

De gegevens vooraf. 2

Telefoonnummer Martin Napier. 2

Wettelijke vertegenwoordiger. 2

De inleiding. 2

Uitstroom.. 2

  1. Hulpvraag. 2

1.2 Huidige vraag. 2

  1. Mogelijkheden….. 3

2.1 Mogelijkheden en belemmeringen op de levensgebieden. 3

Geestelijke gezondheid. 3

Dagbesteding en maatschappelijke participatie. 3

Huisvesting. 3

Dagbesteding en maatschappelijke participatie. 3

Omvang noodzakelijk aantal uren per week om de gestelde doelen te behalen. 4

  1. Afweging Maatwerkvoorziening. 4

3.1 Afstemming maatwerkvoorziening met andere voorzieningen. 4

3.2 Visie Regionale Toegang. 4

  1. Afspraken met de Regionale Toegang. 5

Argonaut. 5

Gewaarborgde hulp. 5

 

 

De gegevens vooraf

Telefoonnummer Martin Napier

Wij weten niet waar het vermelde telefoonnummer vandaan komt, maar het is zeker niet dat van mij. Het telefoonnummer van Martin Napier is 06 270 98889

In aanvulling: wij hebben het advies opgevolgd voor wat betreft het aanstellen van een Gewaarborgde Hulp. Dat is nu mijn moeder, mevrouw E.M. van der Jagt. Indien haar nummer dan ook vermeld dient te worden, kunnen wij die ook hierbij geven, het is 06 2825 3115.

Wettelijke vertegenwoordiger

Er staat dat de Wettelijk vertegenwoordiger n.v.t. is. Dat bevreemdt ons. Bij het gesprek van april jl. is de Verklaring Vertegenwoordiger overhandigd, dat staat ook in de officiële notulen. De officiële wettelijk vertegenwoordiger is Kate Napier, de zuster van de heer Napier, die ook bij het gesprek aanwezig was in die rol.

De inleiding

Uitstroom

Hierin staat :

“Tijdens het vorig onderzoek hebben wij geconcludeerd…. dat u naar uitstroom toe moet werken.”

Het vorige goed opgezette onderzoek vond plaats in 2019, met beschikking tot november 2022, en hierin staat niets over uitstroom. Daarna volgt een enkel online overleg in augustus 2022, waar veel is misgegaan. Het loopt dan ook verkeerd, en bezwaar is gemaakt tegen het daaruit volgend besluit.

Het gesprek van 11 mei 2023 is dus bedoeld geweest om het onderzoek op goede wijze geheel opnieuw te doen, nu ook met de juiste deelnemers.

1. Hulpvraag

1.2 Huidige vraag

Pgb Beheerder is aangegeven als zelf. Inmiddels is uw raad opgevolgd en is er een Gewaarborgde Hulp aangemeld, deze neemt nu dan ook deel aan het Pgb Beheer. Het betreft mijn moeder, mevrouw E.M. van der Jagt.

2. Mogelijkheden…

2.1 Mogelijkheden en belemmeringen op de levensgebieden

Geestelijke gezondheid

Men heeft het eerdere evaluatiedoel – ten onrechte – laten vervallen, t.w.:

-vasthouden aan het aanbrengen van structuur en het behouden van overzicht.

Dit doel moet niet vervallen, dit is juist heel belangrijk voor een client met autisme.

Dagbesteding en maatschappelijke participatie

Hierin wordt gesproken over de 2,5 uur per week van Wij 3.0 bij het vinden van passend werk. Er wordt gesteld:

“Deze uren kunnen uit het budget van BT Intensief gehaald worden.”

Wellicht wordt hier bedoeld dat de uren kunnen worden meegenomen in het totaal aantal Pgb uren, en niet dat ze ergens uit gehaald worden, wat letterlijk betekent dat ze er niet meer zouden zijn.

Huisvesting

Hierin staat:

“De begeleiding kan u ondersteunen bij het toewerken naar uitstroom (30 minuten per week)”

Daar is de begeleiding niet voor, de begeleiding helpt de bewoner om beter te kunnen functioneren op het gebied van genoemde punten. Zelf heeft Martin geen hulpvraag gesteld om uit te stromen, zeker niet op korte term, maar die wordt hem nu opgedrongen. Dit doel is nooit opgesteld met zorgbegeleiding en ook niet in overeenstemming met Martin’s behoeften. Hij droomt ervan ooit uit te kunnen stromen, wanneer het lukt om zich staande te houden in de maatschappij. Dat is nu nog zeker niet het geval. De Grasboom stelt dat uitstroom vooralsnog niet aan de orde is, zolang er begeleiding is. Martin woont hier al zelfstandig met een eigen voordeur.

Dagbesteding en maatschappelijke participatie

Gesteld wordt:

“Zodra u passend werd hebt gevonden heeft is deze begeleiding niet meer nodig.”

Ik  maak hier bezwaar tegen omdat juist ook na de start van het werk de jobcoach goed moet blijven begeleiden en evalueren. Er is bij de vorige poging juist te weinig begeleiding bij het werk geweest, waardoor het telkens mis ging, omdat ook vanuit het werk zelf niemand tijd had om mij te begeleiden, ondanks toezeggingen vooraf.

“Deze uren kunnen uit het budget van BT Intensief gehaald worden”

Ik pleit ervoor dat de Wij3.0 uren uit een apart budget wordt gefinancierd buiten de BT intensief om zoals het ook in het 2021/2022 PGB werd gefinancierd d.m.v. 2 dagdelen “Activering en persoonlijke ontwikkeling“ met als doel arbeidsmatige dagbesteding. (Dit wordt bij andere bewoners ook niet gehaald uit het budget van BT intensief.)

Omvang noodzakelijk aantal uren per week om de gestelde doelen te behalen

“Gemiddeld 3,5 uur per week contact met de begeleiding op geplande momenten.”

Hier moeten dus de x aantal uur ongeplande zorg aan worden toegevoegd, bijvoorbeeld 2,5 uur (waarmee ik aan het minimum aantal uur per week komt die voor BT intensief staat, nl 6 uur )

“Daarnaast heeft u momenteel 2,5 uur per week contact met uw jobcoach van Wij 3.0.”

 

Hiervoor moet dus meerdere dagdelen “Activering en persoonlijke ontwikkeling” worden toegekend met als doel arbeidsmatige dagbesteding (naast de 2 dagdelen groepsbegeleiding).

 

“In totaal 6 uur geplande begeleiding per week”
Hier moet dus ook minimaal 2,5 uur ongeplande zorg aan worden toegevoegd, juist de ongeplande zorg is doorgaans heel ontwrichtend en tijdrovend.

 

3. Afweging Maatwerkvoorziening

3.1 Afstemming maatwerkvoorziening met andere voorzieningen

Aangeboden wordt:

“Ambulante begeleiding, omdat er geen sprake is van ongeplande zorg en de ondersteuning kan plaatsvinden tijdens de geplande contactmomenten”

In het gesprek zijn verschillende voorbeelden gegeven van ongeplande zorg op kritieke momenten, omdat client anders niet te eten zou hebben, of omdat hem ten onrechte het hoognodige geld zou worden onthouden, etc. Indien nodig kunnen we nog wel meer voorbeelden geven. Dit als gevolg van het feit dat hij het niet aangeeft als er problemen zijn, zodat op het moment dat we dat ontdekken, het eigenlijk al (bijna) te laat is. (Dan heeft hij b.v. een feitelijk juridisch bindend contract ondertekend om gedurende 3 jaar maandelijks een fors bedrag aan een reclame bureau te betalen, en moet men daartegen in actie komen.) Omdat iemand zich rustig houdt en de boel dan niet kort en klein slaat betekent niet dat er niemand in actie moet komen, ongepland.

In de beoordeling zien wij niets terug komen van dit deel van het gesprek bij ongeplande zorg, terwijl het hier wel thuis hoort. Regelmatig moet client gered worden, en het is niet te voorspellen wanneer dat zal zijn. Dus ja, ongeplande zorg blijkt voor mij juist van kritiek belang, omdat mijn bejaarde moeder ook gezondheidsproblemen heeft en niet eeuwig meegaat.

3.2 Visie Regionale Toegang

V.w.b. de stelling:

“De benodigde zorg is planbaar”.

Dat geldt alleen voor de planbare zorg. De niet-planbare zorg overvalt ons iedere keer weer.

De stelling:

“Daarnaast stelt u hulpvragen die u liever niet met de begeleiding oppakt aan uw sociaal netwerk (eigen kracht)”

Hier is geen sprake van, al helemaal niet in de context van het gebrek aan continuïteit in de begeleiding. Omdat ik in het afgelopen jaar telkens andere begeleiders had, moest ik in nood problemen oppakken met mijn moeder. Het lijkt me niet goed om mijn bejaarde moeder het label “Martin’s sociaal netwerk” te geven. Eerder hebben we al aangegeven dat ik zelf liever helemaal geen hulpvragen stel.

Men noemt mij stoïcijns, en de omgeving moet mijn situatie kennen – van dag tot dag – om op te merken dat er een probleem is, en mij dan concreet ernaar te vragen. De ongeplande zorg – bemoeizorg – dus weer. En hier is een goede begeleiding voor mij van cruciaal belang, omdat zij de enigen zijn die ter plekke zijn.

4. Afspraken met de Regionale Toegang

Wij danken u voor de goede adviezen in dit deel.

Argonaut

Wij zijn gaarne bereid om het gesprek aan te gaan met het onafhankelijk adviesbureau “Argonaut”.

Gewaarborgde hulp

Dank ook voor dit advies. De Gewaarborgde hulp is er inmiddels in de persoon van de moeder van Martin Napier, mevrouw Marjoline van der Jagt.

Vriendelijke groet,

Martin Napier

Marjoline
Author: Marjoline