Notulen Hoorzitting Bezwaarschrift

Zaaknummer 10930952
Kort zakelijk verslag van de hoorzitting, gehouden op 18 april 2023 om 11:30 uur,  Stadskantoor, kamer E14, tweede etage

Betreft: het bezwaarschrift van de heer M. Napier
Inzake: Het besluit van 29 december 2022 waarbij is besloten een PGB voor Beschermd Thuis toe  te kennen van 3 november 2022 tot en met 2 november 2023.

Het horen geschiedt door mevrouw J. Otte (voorzitter) en mevrouw S. Haesenbos (secretaris),  beiden werkzaam voor de afdeling Juridische Zaken van Financiën, Inkoop & Juridische Zaken.  Het hoofd van de afdeling Juridische Zaken en door hem aangewezen medewerkers zijn  ingevolge artikel 9 van de Verordening inzake de behandeling van bezwaar- en beroepschriften  belast met het horen van belanghebbenden namens het college van Burgemeester en  Wethouders en de Burgemeester.

Voorts aanwezig:

De heer M. Napier (bezwaarmaker)

Mevrouw K. Napier (zus van bezwaarmaker en gemachtigde)

Het besluit is verdedigd door mevrouw S. Poot en mevrouw S. Nelemans van de betrokken  dienst/verweerder

******

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft een samenvatting. Er wordt een machtiging  overgelegd, waaruit blijkt dat de zus van bezwaarmaker gemachtigd is. Vervolgens krijgt  gemachtigde de gelegenheid het bezwaarschrift toe te lichten.

Gemachtigde geeft allereerst desgevraagd aan dat correspondentie naar bezwaarmaker kan, met  gemachtigde in de cc.

Gemachtigde vraagt zich af of het nu alleen om het proces gaat of ook inhoudelijk. Het is zover  gekomen door vervelende omstandigheden. Bezwaarmaker heeft iets getekend waar hij het niet  mee eens was. Hij heeft alleen naar de doelen gekeken en niet het hele document gelezen. Met  een aantal verplichtingen is bezwaarmaker het niet mee eens is. Hij werd eerst begeleid door  Kwintes en had vervolgens tijdelijke IQ-coaches. Walter was niet helemaal op de hoogte van de  situatie van bezwaarmaker. De moeder van bezwaarmaker had begrepen dat ze er niet bij mocht  zijn. Bezwaarmaker had geen vertegenwoordiging. Hij heeft het vluchtig gelezen, maar bepaalde  dingen heeft hij gemist.

De voorzitter legt uit dat in bezwaar gekeken wordt of het besluit goed is genomen. Het kan ook  zijn dat bezwaarmaker en de regionale toegang eerst met elkaar in gesprek gaan. De nieuwe  situatie kan dan bekeken worden, zoals bepaalde gezondheidsproblemen die niet in het verslag  staan. Ook kan er eventueel een medisch deskundigenadvies gevraagd worden. Het zit in de  ongeplande zorg. Mogelijk kan het opgelost worden. Een evaluatie zou na zes maanden  plaatsvinden. Dit zou misschien eerder kunnen.

Gemachtigde geeft aan dat het besluit, zoals dit er nu ligt, niet haalbaar is. Hierbij wijst zij op  de hoeveelheid uren en de mogelijkheid af te schalen. Bezwaarmaker heeft autisme en een  progressieve oogaandoening. Hij heeft het niet door als iets niet goed gaat. Bezwaarmaker zoekt  geen zorg op. Er is bemoeizorg nodig. Iemand die bij hem langs gaat. Gemachtigde geeft als  voorbeeld dat er bijstand werd ingehouden door de gemeente. Bezwaarmaker komt daar niet  goed zelf achter. Uiteindelijk heeft hij dan geen geld en kan geen eten kopen. Iemand van de  familie trekt dan aan de bel. Er zijn wel ongeplande momenten. De moeder van bezwaarmaker  heeft dit bijgehouden. Bezwaarmaker vraagt niet snel om hulp. Groepsbegeleiding wordt niet  genoemd in het besluit. De baan van bezwaarmaker stopt per eind april. Hij is weer in een                             Pag. 1

 

traject van een baan zoeken. Enkele uren per week is er groepsbegeleiding. Gemachtigde vindt  het vreemd dat dit niet is meegenomen in het besluit. Juist de groepsmomenten zijn belangrijk  om te oefenen op de buitenwereld. Met betrekking tot het zelfstandig wonen merkt gemachtigde  op dat zij geschrokken zijn over het stukje over wonen. Bezwaarmaker zou moeten zoeken naar  een zelfstandige woning in het krimpgebied. Bezwaarmaker heeft mantelzorg nodig. Nu wordt  dit door zijn moeder gedaan en op den duur gaat gemachtigde (zijn zus) dit doen. De  mantelzorgers wonen in Utrecht. Bezwaarmaker heeft een progressieve oogziekte en mag niet  auto rijden. Hij heeft de neiging tot vereenzaming. Gemachtigde vraagt zich af waarom hij dan  een woning in het krimpgebied moet zoeken.

Studieschuld is geen probleem. Over een aantal maanden wordt deze schuld kwijtgescholden.  Andere financiën zijn wel een probleem. Ze zijn volop bezig met het zoeken naar een stukje  dagbesteding. Daar is 2 uur per week extra voor nodig.

Gemachtigde geeft aan dat ze psychiater is en veel mensen met autisme ziet. Bezwaarmaker wil  heel graag werken vanuit een stabiele woonplek waar hij begeleiding krijgt. Hij heeft niet 24 uur  per dag zorg nodig. Bezwaarmaker heeft een eigen voordeur. Hij heeft niet intensief 24 uurs  zorg nodig. Hij woont eigenlijk zelfstandig in een huurwoning van € 650,- per maand. Hij krijgt  daarbij begeleiding.

Mevrouw Nelemans legt uit dat 24 uurs zorg betekent dat je 24 uur per dag een beroep kunt  doen op de begeleiding. Mevrouw Poot geeft aan dat hierin gradaties zijn. Het kan ook in de  eigen woning.

Mevrouw Nelemans geeft aan dat destijds een besluit is genomen op basis van de gegevens en  informatie tijdens het gesprek. Heel veel is niet aan bod gekomen. Dat weet de Regionale  Toegang dan niet.

Bezwaarmaker geeft aan dat het nodig is dat er iemand bij is met kennis.

Mevrouw Nelemans geeft aan dat de Regionale Toegang ervan uit gaat dat als er een begeleider  is, die ook op de hoogte is. Het verbaasd haar dat bezwaarmaker dacht dat zijn moeder er niet  bij mocht zijn. Dit kan altijd. Er kan altijd nog gesprek met de moeder erbij plaatsvinden.

De voorzitter vraagt of het een tussenstap kan zijn om een gesprek met de Regionale Toegang  aan te gaan en dat af te wachten. Ook kan er een medisch advies, een deskundigenadvies  gevraagd worden bij Argonaut. Hierbij kan dan ook gevraagd worden naar de oogaandoening en  de ongeplande momenten. Ook kan eerst het gesprek met de Regionale Toegang afgewacht  worden.

Bezwaarmaker geeft aan dat de evaluatie op 11 mei 2023 zou plaatsvinden. Gemachtigde vraagt  wat de status is van het besluit.

Mevrouw Poot geeft aan dat gekeken wordt waarom de doelen niet zijn bereikt. Het kan zijn dat  de hulpvraag of de doelen veranderen. Een afweging blijft wel over de ongeplande of geplande  zorg. Daar hangt de beschikking vanaf. Mevrouw Poot weet dat het bij Grasboom moeilijk wordt  als er geen ongeplande begeleiding is. Een evaluatie is een heroverweging, waarbij dingen  aangepast kunnen worden.

Gemachtigde geeft aan dat ze wil overleggen over de 2 opties. Er was een verzoek gedaan voor 3  jaar. Ieder jaar is het heel stressvol. Ze vraagt zich af wat er zal veranderen. De ogen van  bezwaarmaker kunnen achteruit of hij vindt een baan, maar autisme blijft. Bezwaarmaker geeft  aan dat de begeleiders de doelen aanpassen aan wat nodig is.

De voorzitter merkt op dat er voor een medisch advies vaak een paar maanden overheen gaan.  Een medisch advies wordt dan meegenomen in bezwaar. Er zullen onderzoeksvragen opgesteld  worden. Er kan naar gekeken worden door een indicatieadviseur en een arts. Bezwaarmaker kan  het advies dan delen met de Regionale Toegang. Er kan ook gekeken worden naar de duur van  de beschikking door Argonaut.                 (Pag. 2)

 

Mevrouw Poot geeft aan dat als na het gesprek blijkt dat het besluit niet passend is, dan kan het  besluit worden herzien.

Gemachtigde geeft aan dat het bedrag aan de lage kant is. Er is geen groepsbegeleiding  genoemd. Ze zal gaan overleggen met de moeder van bezwaarmaker.

De voorzitter geeft aan dat er ook een gesprek gevoerd kan worden en daarna eventueel nog een  medisch advies aanvragen.

Afgesproken wordt dat eerst het gesprek van 11 mei 2023 afgewacht zal worden.

De voorzitter vraagt wat bezwaarmaker voor 3 november 2022 ontving.

Mevrouw Nelemans geeft aan dat er toen voor 3 jaar was toegekend. Nu is er geen sprake van  ongeplande zorg en dan wordt voor een jaar toegekend. Groepsbegeleiding wordt niet standaard  toegekend. Volgens gemachtigde is groepsbegeleiding als groep aangevraagd door Grasboom  voor alle bewoners.

Mevrouw Poot geeft aan dat beoordeeld wordt op individuele basis. Er is geen afspraak dat  iedereen die binnen de Grasboom woont ook groepsbegeleiding krijgt.

Gemachtigde vraagt zich af waar het vandaan komt dat contacten goed worden onderhouden  (sociaal netwerk). Samen iets doen gaat goed, maar er komt geen vervolg. Groepsmomenten zijn  belangrijk. Contacten worden niet vanuit bezwaarmaker onderhouden. Hij heeft de wens om een  liefdevolle relatie te hebben, maar moet eerst oefenen op vriendschap. Een relatie aangaan is  niet een doel op zich.

De voorzitter concludeert dat de tussenevaluatie afgewacht wordt. Bezwaarmaker zal het verslag  daarvan ook naar voorzitter sturen. Daarna wordt bekeken hoe het bezwaarschrift verder  behandeld kan worden.

De voorzitter merkt op dat de termijn om een beslissing op bezwaar te nemen 4 mei 2023  afloopt. Zij vraag of uitstel van die termijn goed is. Gemachtigde en bezwaarmaker gaan  daarmee akkoord, in ieder geval tot na het gesprek van 11 mei 2023. Daarna bespreken hoe  verder. Desgevraagd legt de voorzitter uit wat een besluit op bezwaar inhoudt.

Gemachtigde gaat ermee akkoord dat de beslissing op bezwaar even uitgesteld wordt.  Afgesproken wordt dat gemachtigde contact met de voorzitter opneemt na het gesprek van 11  mei 2023.

Mevrouw Nelemans geeft nog aan dat als bezwaarmaker een online gesprek vervelend vindt, het  gesprek ook op het Stadskantoor kan plaatsvinden, of op locatie.

Bezwaarmaker merkt tenslotte nog op dat hij het fijn had gevonden als hij had geweten dat  Regionale Toegang er was. De voorzitter begrijpt dit en maakt haar excuus dat zij vergeten is dit  te communiceren.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de hoorzitting.

 

Pag. 3

 

 

Marjoline
Author: Marjoline