Opmerkingen bij het nieuwe ondersteuningsplan Regionale Toegang

First part of this page is the 6-page pdf with all info and remarks.

Below that, the text has been copied in to allow for auto-translation to English.

This is an important document, as it – together with all the remarks – summarizes all the reasons for the decision to continue with the “Bezwaar”.

 

Ondersteuningsplan Dhr. M.N 39470-Regionale-Toegang-opm-Marjo-Martin-Henk

Automatically translatable text:

Ondersteuningsplan her-aanmelding Regionale Toegang

Naam   : De heer M. Napier
Geboortedatum  : 20 februari 1982
Telefoonnummer : 0646234123
E-mailadres  : martin.napier@gmail.com
Burgerservicenummer :
Adres   : Al-Masoedilaan 160, 3526 GZ Utrecht
Clientnummer :
Woonsituatie ☒ Zelfstandig; met ondersteuning van st. de Grasboom

Wettelijk vertegenwoordiger: n.v.t.

U hebt op 11 mei 2023 een evaluatiegesprek gehad bij de Regionale Toegang met adviseurs Mieke  Murkes en Silvia Nelemans. Uw moeder en zus waren hierbij ook aanwezig.

Tijdens het vorige onderzoek hebben wij geconcludeerd dat er geen sprake meer is van 24/7 zorg en  dat u naar uitstroom moet toe werken. Het evaluatiegesprek was bedoeld om te kijken wat u de  afgelopen periode heeft gedaan om toe te werken naar uitstroom. Echter heeft u in de tussentijd  bezwaar gemaakt tegen ons besluit en is tijdens de hoorzitting afgesproken dat we opnieuw in  gesprek met elkaar gaan om uw situatie te beoordelen.

Dit formulier is een aanvulling op een bestaand ondersteuningsplan en bedoeld ter evaluatie van de voortgang in  zelfredzaamheid en participatie. Voor een uitgebreide schets van de situatie, raadpleeg het oorspronkelijke verslag  van de toekenning en mogelijk bijbehorende evaluaties.

  1. 1. Hulpvraag

1.1 Van welke voorzieningen maakt u op dit moment gebruik?

☒ Beschermd Thuis  ☐ Beschermd Verblijf    ☐ Beschermd Wonen

1.2 Huidige vraag
Product:  ☒ Beschermd Thuis ☐ Beschermd Verblijf    ☐ Beschermd Wonen     ☒Duur:      3 jaar
Omvang:  7 etmalen
Gewenste financieringsvorm: ☐ ZIN  ☒ PGB
Pgb beheer
Tijdens het gesprek hebben we u aangeraden gebruik te maken van een Gewaarborgde hulp. U gaat  hier meer informatie over opzoeken en nadenken of u hier gebruik van wil maken.

  1. 2. Mogelijkheden en beperkingen betreffende de zelfredzaamheid, maatschappelijke participatie en/of het kunnen handhaven in de samenleving

Vertrouwelijk                                           Document gegeneerd op 17-5-2023  Kenmerk: VG/RT/39470/6                     Pagina 01

 

 

 

2.1 Mogelijkheden en belemmering op de levensgebieden
Geestelijke gezondheid
Evaluatie doel:

U bent gediagnosticeerd met autisme. Hierdoor heeft u moeite met plannen en organiseren en is het  voor u lastig om zonder structuur een ritme vast te houden.

U vraagt uit uzelf weinig om hulp. Achteraf loopt u er dan tegen aan dat u dingen over het hoofd heeft  gezien. Uw eerste reactie is om tegenslagen te negeren en niet te delen met anderen. Een oorzaak  hiervoor is dat u zich schaamt om negatieve zaken te moeten delen. Hierdoor hebben anderen minder  snel door als het niet goed met u gaat. U heeft met de begeleiding een stoplicht schema gemaakt,  waarop de signalen staan beschreven als het minder goed gaat.

U heeft met de begeleiding een planning gemaakt voor de contactmomenten en een planning hoe u  uw dagen invult.

In het dagelijks leven legt u snel de focus op 1 item, bijvoorbeeld op werk. Met als gevolg dat de  andere gebieden, zoals bijvoorbeeld uw huishouden achterstallig raken.

Nieuw doelen:

– U bent in staat tijdig hulp te vragen aan de begeleiding.

– U bent in staat om uw gedachten en gevoelens bespreekbaar te maken met de begeleiding.

Inschatting omvang, frequentie, duur en planbaarheid

Tijdens de geplande momenten bespreekt u waar u tegen aanloopt, gemiddeld 30 minuten per week.

Lichamelijke gezondheid
Evaluatie doel:

– Ik geef mijn grenzen aan.

U heeft een visus beperking, Retinitis Pigmentosa. Dit is een progressieve oogaandoening waardoor  uw zicht langzaam achteruitgaat. Als gevolg van deze aandoening heeft u kokervisie. Elke 2 jaar moet  u op controle om te monitoren hoe het gaat, zodat er eventueel aanpassingen gedaan kunnen worden.  Als gevolg van deze aandoening mag u niet autorijden en kunt u niet fietsen in het donker. Waardoor  u beperkt bent in uw mobiliteit.

Nieuw doel:

– U bent in staat om te gaan met de beperkingen als gevolg van uw oogaandoening en hierop te  anticiperen.

Inschatting omvang, frequentie, duur en planbaarheid

Tijdens de geplande momenten bespreekt u waar u tegen aanloopt, gemiddeld 30 minuten per week.  De begeleiding herinnert u aan de controle afspraken en gaat -indien nodig-  mee.

Dagbesteding en maatschappelijke participatie
Evaluatie doel:

– Ik kan een CV en sollicitatiebrief schrijven. Ik heb een passende baan gevonden.

U had een baan voor 20 uur in de week. Uw contract is echter niet verlengd, waardoor u weer opnieuw  op zoek moet naar iets anders. Dit is lastig voor u, omdat u er moeite mee heeft om ergens te landen.

Vertrouwelijk           Document gegeneerd op 17-5-2023  Kenmerk: VG/RT/39470/6

Pagina 02

 

 

 

U heeft al veel wisselingen gehad qua werk. Vaak kreeg u te weinig ondersteuning op uw werkplek,  waardoor het niet goed ging.

Via Wij 3.0 gaat u een opleiding volgen. Deze duurt 9 weken. Dan heeft u twee weken vakantie en  volgt er nog een praktijkgedeelte van 3,5 maand. Wij 3.0 zorgt dan voor een werkplek. Mogelijk kunt u  dan daarna blijven werken op deze plek. U heeft de wens om 20 tot 24 uur te werken. Fulltime werken  is te intensief voor u.

Een goede dagstructuur is belangrijk voor u. Zonder deze structuur is het lastig voor u om uw ritme  vast te houden. U bent in staat om de dag zelfstandig op te starten en komt op tijd op uw werk. Wel  schiet het er regelmatig bij in om te ontbijten.

Nieuw doelen:

– U heeft passend werk voor max. 20 tot 24 uur per week.

– U bent in staat invulling aan uw dag te geven.

Inschatting omvang, frequentie, duur en planbaarheid

U wordt ondersteunt door een jobcoach van Wij 3.0 bij het vinden van passend werk. U heeft zelf  aangegeven dat dit 2,5 uur per week is. Zodra u passend werk gevonden heeft, is deze begeleiding  niet meer nodig. Deze uren kunnen uit het budget van BT intensief gehaald worden. De begeleiding  ondersteunt u tijdens de vaste contactmomenten bij het maken van een dagplanning (30 minuten per  week).

Financiën
Evaluatie doel:

– Ik betaal mijn studieschuld af.

U beheert uw financiën en administratie zelf, maar krijgt hierbij wel enige ondersteuning van de  begeleiding, bijvoorbeeld bij het verduidelijken van sommige post. De meeste rekeningen worden  automatisch afgeschreven. Bij onverwachte dingen, lukt het u niet om in te grijpen. Uw familie komt er  dan bij toeval achter en schakelt dan de begeleiding in om u te ondersteunen.

U gaf te veel geld uit aan dingen die u interesseerden, waardoor u niet genoeg geld over hield voor de  boodschappen. Dit heeft u opgelost door verschillende potjes te maken.

Nieuw doel:

– U bent in staat om zelfstandig uw financiën en administratie te beheren.

Inschatting omvang, frequentie, duur en planbaarheid

Tijdens de vaste contactmomenten, gemiddeld 30 minuten per week.

Huisvesting
Evaluatie doel:

– Ik woon zelfstandig.

U woont bij st. de Grasboom, waar u uw eigen appartement heeft. Bij St. de Grasboom is de  mogelijkheid om 24/7 een beroep te doen op de begeleiding. Omdat u contact heeft met de andere  bewoners en gebruik kunt maken van de groepsmomenten, helpt dit eenzaamheid te voorkomen. U  staat ingeschreven bij Woningnet.

Vertrouwelijk           Document gegeneerd op 17-5-2023  Kenmerk: VG/RT/39470/6

Pagina 3

 

Nieuw doel:

– U woont zelfstandig met ambulante begeleiding.

Inschatting omvang, frequentie, duur en planbaarheid

De begeleiding kan u ondersteunen bij het toewerken naar uitstroom (30 minuten per week)

Algemene dagelijkse levensverrichtingen
Evaluatie doel:

– Bijhouden van mijn huishoudelijke taken en deze niet uitstellen.

Zelfzorg: Uw persoonlijke verzorging is in orde. Het salsa dansen is voor u een motivatie om u goed te  verzorgen.

Huishoudelijke activiteiten: U geeft aan dat u met de nodige aansporing zelfstandig uw huishouden  kunt organiseren. 2x in de week (op zondag en op woensdag) komt de begeleiding bij u langs en  stimuleert u om huishoudelijke taken uit te voeren. Wanneer u geen begeleiding zou krijgen, dan  zouden de huishoudelijke taken oplopen.

Nieuw doel:

– U kunt adl-taken die horen bij een huishouden zelfstandig plannen, organiseren en uitvoeren.

Inschatting omvang, frequentie, duur en planbaarheid

Tijdens de geplande contactmomenten met de begeleiding (30 minuten per week).

Sociaal netwerk

 

Verslaving
Niet van toepassing.

Justitie
Niet van toepassing.

Vertrouwelijk           Document gegeneerd op 17-5-2023  Kenmerk: VG/RT/39470/6

Pagina 4

 

 

Omvang noodzakelijk aantal uren per week om de gestelde doelen te behalen
Gemiddeld 3,5 uur per week contact met de begeleiding op geplande momenten.

Daarnaast heeft u momenteel 2,5 uur per week contact met uw jobcoach van Wij 3.0.

In totaal 6 uur geplande begeleiding per week.

De groepsmomenten vallen onder Activering en persoonlijke ontwikkeling; 2 dagdelen per week.

2.2 Advies extern (medisch) specialist

☒ Niet van toepassing

3 Afweging maatwerkvoorziening

3.1 Afstemming maatwerkvoorziening met andere voorzieningen
☐ Eigen kracht; u bent nog niet volledig in staat om op eigen kracht uw beperkingen op de genoemde  leefgebieden op te lossen.

☐ Uw netwerk is niet voldoende in staat om uw beperkingen op de genoemde leefgebieden op te  lossen.

☐ Wet langdurige zorg; er is sprake van ontwikkeling waardoor de WLZ niet van toepassing is.

☒ Ambulante begeleiding; omdat er geen sprake is van ongeplande zorg en de ondersteuning kan  plaats vinden tijdens de geplande contactmomenten, is ambulante begeleiding toereikend.

3.2 Visie Regionale Toegang
Op grond van de bij de Regionale Toegang bekende feiten en omstandigheden verkregen uit het  gesprek op 11 mei 2023 blijkt dat u ten gevolge van psychische problematiek wordt beperkt in uw  participatie en zelfredzaamheid. U heeft begeleiding nodig zodat u in staat bent om overzicht,  structuur en regie in uw dagelijks leven aan te brengen en vast te houden. De benodigde zorg is  planbaar. Dat wil zeggen dat de geboden begeleiding op afspraak bij u langskomt (op zondag en op  woensdag). Wanneer u buiten deze momenten begeleiding nodig heeft, dan kunt u dit kenbaar maken  bij de begeleiding, maar de benodigde oplossing kan op een ander moment geboden worden.  Daarnaast stelt u hulpvragen die u liever niet met de begeleiding oppakt; aan uw sociaal netwerk  (eigen kracht). Wij concluderen dat uw hulpvragen passend zijn bij ambulante zorg en niet passend  zijn bij de voorziening Beschermd wonen.

4 Afspraken met de Regionale Toegang

– Omdat de Regionale Toegang niet tot vernieuwde inzichten is gekomen, stellen wij voor om uw  casus ook door het onafhankelijk adviesbureau Argonaut te laten onderzoeken. De  onderzoekers van Argonaut komen mogelijk tot andere conclusies. Indien u dit wenst, dan kunt  u dit kenbaar maken bij de Regionale Toegang.

– U gaat opzoek naar de mogelijkheden voor een gewaarborgde hulp.

Vertrouwelijk           Document gegeneerd op 17-5-2023  Kenmerk: VG/RT/39470/6

Pagina 5

 

 

 

5 Reactie aanvrager

6 Handtekening

Verslaglegging
Met het ondertekenen van dit ondersteuningsplan gaat u akkoord met de verslaglegging. U dient het  ondertekende ondersteuningsplan te retourneren naar de Regionale Toegang (pgb@utrecht.nl of via  het klantportaal).

Handtekening aanvrager / wettelijk vertegenwoordiger         Datum d.d.

……………………………………

Vertrouwelijk           Document gegeneerd op 17-5-2023  Kenmerk: VG/RT/39470/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opm. HH: In 4. wordt gesteld dat ze de herbeoordeling nu aan Argonaut willen overdragen als second-opinion. Je moet nu dus niet akkoord gaan met hetgeen de Reg.Toegang als beoordeling stelt, maar je gaat wél akkoord met een gesprek met mensen van Argonaut. Hoewel dit dus weer een keukentafelgesprek wordt, het zoveelste, hebben we vorig jaar niet per se slechte ervaringen met Argonaut gehad: hun beoordelingen waren op zich prima, zeker waar het ging om goed beschrijven van de werkelijke hulpvragen. Het gaat er dan om hoeveel uren en welk soort begeleiding ze daarvoor adviseren en dat was in veel gevallen meer dan wat de Reg.Tg. er voor over had.

 

Het lijkt me wel goed om de punten die je hebt en evt. mijn punten (en die van Martin, als die nog andere heeft) opschrijft en in het antwoord aan de RT verwerkt. Dan ligt het gewoon vast en kan dan meegenomen worden naar Argonaut.

Succes ermee.

Henk

 

 

 

 

Marjoline
Author: Marjoline