Bezwaarschrift – goedgekeurd – indienen 6 februari 2023

College van Burgemeester en Wethouders

Postbus 16200

3500 CE UTRECHT

 

6 februari 2023

Betreft: BEZWAAR

 

 

L.S.

Hierbij maak ik bezwaar tegen het besluit van de Regionale Toegang d.d. 29 december 2022 met kenmerk Vg/RT/39470/6 aangaande hernieuwing van mijn pgb.

Ik heb ASS (Autisme Spectrum Stoornis), woon sinds april 2016 zelfstandig in een door De Grasboom verzorgde Beschermd Wonen situatie, waarbij ik al die tijd via pgb betaalde, specialistische begeleiding kreeg bij uiteenlopende zorgvragen op verschillende leefgebieden.

Voor de aanvraag voor hernieuwing van het pgb heb ik diverse documenten ingediend. Daarna volgde een gesprek op 7 september 2022 met twee adviseurs van de Regionale Toegang. Helaas viel dit gesprek midden in de overgang van voormalige begeleiders van Kwintes (dat het contract met De Grasboom niet verlengde) via IQ Coaches naar die van Woondroomzorg. Dat is natuurlijk niet mijn schuld, maar de tijdelijke begeleider die bij het gesprek mocht zijn was nauwelijks op de hoogte van al mijn zorgvragen, en mijn moeder mocht van de Regionale Toegang niet bij het gesprek aanwezig zijn (!). Zij kent mij vanzelfsprekend goed en weet dat een gesprek als dit mij erg veel stress bezorgt, waardoor ik niet adequaat reageer op vragen, opmerkingen, of het format van het gesprek (waarin alleen doelen besproken werden). Dat is nu eenmaal ook een kenmerk van mijn ASS. Nota bene werd het gesprek online gevoerd! Daardoor kwam een aantal belangrijke zaken niet aan de orde, leidend tot het betreffende besluit, t.w.:

 1. ONGEPLANDE BEGELEIDING
  Naast de beschreven zorgvragen heb ik afgelopen jaren ook ongeplande begeleiding gehad, als ik bijvoorbeeld overprikkeld was door bepaalde gebeurtenissen om mij heen. Met mijn moeder werden door de begeleiding die momenten achteraf ook geëvalueerd. “Ongeplande zorg” is natuurlijk niet te voorspellen of in een doel te beschrijven en kwam dus niet ter sprake, mede omdat ik zelf door mijn autisme en schaamte dit soort zaken liever niet uit mijzelf naar voren breng. De tijdelijk begeleider wist daar niet van, maar mijn moeder had dit in het gesprek ter sprake kunnen brengen. Nu staat in het besluit dat ik “niet meer (regelmatig) op ongeplande zorg terug hoef te vallen”; een reden voor de Regionale Toegang om begeleiding voor mij af te schalen. Overigens interpreteer ik die zinsnede anders, nl. als mijn realiteit: ik heb op onregelmatige momenten ongeplande zorg nodig. Vanuit vermijding en schaamte zal ik zelf dan niet om hulp vragen. Ik zie ook niet in dat ik zorg nodig heb, dat is mijn probleem. Mijn omgeving zegt ook wel: degene die zorg het hardst nodig hebben, vragen er niet zelf om. Daarom is “bemoeizorg” nodig. In een meer volledig gesprek had dit toegelicht kunnen worden.
 2. GROEPSBEGELEIDING
  Ik heb afgelopen jaren, net als alle bewoners bij De Grasboom, naast individuele begeleiding ook enkele uren per week groepsbegeleiding gehad. Dit helpt me om een sociaal beter functionerend iemand te worden, en beter mijn weg te vinden in groepssituaties, die zich uiteindelijk ook buiten mijn woonsituatie voor doen (het betreft samen vergaderen, koken, inkopen doen, schoonmaken enz.). Die groepsbegeleiding is (na onderhandelingen tussen advocaten van gemeente Utrecht en De Grasboom bij bezwaren van bewoners bij De Grasboom tegen pgb-beschikkingen) aan alle bewoners toegekend als extra pgb voor 2 dagen Activering en Persoonlijke Ontwikkeling, ook al had niet iedereen dat specifiek aangevraagd. Ik maak bezwaar dat dit ook niet voor mij toegekend is, terwijl de Regionale Toegang weet van die andere gevallen bij de 3 Grasboom-stichtingen in Utrecht.
 3. ZORGVRAAG-VOORBEELDEN
  In de aanvraag zijn verschillende zorgvragen kort beschreven, die in het gesprek verder toegelicht hadden kunnen worden, zoals “zelfstandig wonen”: ik woon al zelfstandig, dus het gaat hier niet om de locatie, maar ik heb hulp nodig om meer zelfstandig te kunnen leven op de plek waar ik nu woon. En “financiële administratie”: ik heb hierbij meerdere zorgvragen, maar nu lijkt uit het hierbij ingesloten verslag van het gesprek alsof ik alleen een probleem heb met terugbetalen van een studieschuld. En “dagbesteding”: naast de individuele begeleiding bij mij thuis kreeg ik afgelopen jaren via WIJ3.0 enkele uren begeleiding bij het zoeken naar passend werk. In de aanvraag heb ik gemeld dat het zoeken naar een passende baan nog steeds aan de orde is; dit wordt in het besluit echter niet apart als “Activering en Persoonlijke ontwikkeling” geïndiceerd.

Het besluit geeft weinig kennis over de psychische problematiek van ASS. Er staat: “Met het pgb zorgt u ervoor dat u het resultaat haalt dat in uw ondersteuningsplan en in uw pgb-plan staat”. Sinds ik in 2016 pgb krijg werk ik aan de in zulke plannen gestelde doelen. Maar bij ASS hoort dat sommige zorgvragen nooit weg zullen vallen omdat je

ASS voor altijd hebt. Begeleiding leidt tot verder verzelfstandiging, maar bij sommige zorgvragen duurt het langer dan in een plan beschreven. Het in het besluit als opdracht gestelde “u zorgt ervoor” is niet passend; alsof ik pgb moet terugbetalen als ik de doelen niet binnen korte tijd haal… In de aanvraag heb ik aangegeven dat vanwege o.a. die overgang naar telkens nieuwe begeleiding ik onvoldoende aan destijds gestelde doelen heb kunnen werken; ik zie dan ook in vergelijking met de voorgaande pgb-periode niet dat ik, zoals het besluit nu suggereert, veel progressie heb gemaakt. Naast ASS speelt ook mijn progressieve oogaandoening een grote rol (Retinitis Pigmentosa), wat buiten beschouwing is gelaten in deze aanvraag, maar mij in toenemende mate belemmert in zelfstandig functioneren. Het speelt een rol waarom mijn hulpvraag juist zou kunnen toenemen de komende jaren en gestelde doelen niet haalbaar zijn.

Ik pleit ervoor in een nieuw maar nu goed gesprek met de adviseurs van de Regionale Toegang, in aanwezigheid van in elk geval mijn zuster of mijn moeder, alle zorgvragen opnieuw te mogen toelichten, zodat tot een goed passend besluit gekomen kan worden.

Ook blijkt uit het besluit dat de Regionale Toegang mijn situatie bij De Grasboom niet begrijpt (dat online gesprek heeft daar niet bij geholpen). Ik woon sinds 2016 zelfstandig binnen De Roos en krijg een aantal uren begeleiding per week. Ik heb nooit, zoals het besluit suggereert, “24-uurs-zorg” nodig gehad, en de toegekende pgb’s zouden daarvoor overigens ook volstrekt onvoldoende zijn geweest. Nu stelt het besluit “er is geen noodzaak voor 24 uur zorg (…) onze verwachting is dat uw begeleiding afgeschaald kan worden naar Individuele Begeleiding”. Maar die noodzaak was er al niet en ik heb al individuele begeleiding, dus die afschaling is onbegrijpelijk.

Groot bezwaar heb ik tegen de opmerking in het besluit dat ik vanwege de genoemde afschaling van begeleiding nu naar andere woonruimte zou moeten zoeken, en zelfs “aantoonbaar op passend woningaanbod moet reageren”. Zoals gezegd woon ik zelfstandig bij De Grasboom. Het is dus aan De Grasboom en niet aan de Regionale Toegang om te besluiten of ik naar andere woonruimte zou moeten omzien. Allereerst verwacht ik na mijn aanvraag een indicatie van de Regionale Toegang van hoeveel pgb ik nodig zou hebben om aan die zorgvragen verder te kunnen werken, zelfs wat die afschaling voor de pgb-hoogte zou betekenen, zodat ik in elk geval met zo’n bedrag in gesprek zou kunnen gaan met De Grasboom.  Nu veronderstelt de Regionale Toegang een nieuwe situatie die voor mij vooralsnog niet aan de orde is. Tevens wordt niet aangegeven wat onder “passend woningaanbod” verstaan wordt (voor iemand met ASS is dat niet zomaar elke woning), nota bene “in krimpgebieden”. Utrecht is wel het tegenovergestelde van een krimpgebied. Mijn gezichtsvermogen zal in de komende jaren afnemen met beperkte mobiliteit tot gevolg. Ik heb zorg nodig in mijn eigen omgeving. Vanuit mijn ASS en vermijding zal ik mij in een krimpgebied afzonderen en vereenzamen met snel oplopende, grotere zorgvragen.

De hele procedure rondom de aanvraag geeft mij al veel stress, daarna ook het online gesprek, en nu helemaal de tekst van dit besluit. Sinds de ontvangst hiervan leef ik in enorme stress, omdat ik enerzijds niet snap hoe de Regionale Toegang kon denken dat ik minder zorg nodig zou hebben, maar helemaal hoe zij denkt te kunnen bepalen waar ik zou moeten wonen.

Ik werd in een onmogelijke situatie gebracht door het weghouden van adequate vertegenwoordiging tijdens kritieke momenten in het process. Inadequate vertegenwoordiging kwam tot stand door omstandigheden buiten mijn macht, nl:

 • ONVOLDOENDE ONDERSTEUNING
  Gedurende kritieke fasen van het proces was ondersteuning onvoldoende in omdat er een transitie gaande was van Kwintes via IQ Coaches naar Woondroomzorg.
 • ONBEKENDHEID MET MIJN SITUATIE
  De tijdelijke betrokkenen hadden nauwelijks kennis over mijn situatie, en er konden geen familieleden deelnemen, omdat dit niet mocht van de Gemeente. Dit resulteerde in een onrealistische/gemankeerde beoordeling van behoeften gedurende het interview met de Regionale Toegang van de Gemeente Utrecht.
 • DOCUMENTEN ONGECONTROLEERD ONDERTEKEND
  Ten gevolge hiervan werden documenten getekend zonder door PB gelezen te zijn en zonder dat familie ook maar op de hoogte was dat er van Martin gevraagd werd nu een handtekening te plaatsen. Hierbij had hij begrepen dat dit onvermijdelijk was omdat er anders geen pgb zou worden toegekend.
 • ONDERSTEUNING AANTOONBAAR NOODZAKELIJK
  De foutieve conclusie zo getrokken door de Regionale Toegang toont op zichzelf al de noodzaak aan voor doorgaande ondersteuning, voor een brede sortering omstandigheden waaraan ik op onverwachte momenten wordt blootgesteld.
 • PROCES VERKEERD DOORLOPEN
  Door dit verkeerd gelopen proces en de resulterende foutieve conclusie, is het wellicht een goed idee om het proces opnieuw te doorlopen, ditmaal met de goede en juiste ondersteuning.

Ik hoop daarom dat dit alles snel opgelost kan worden resulterend in een voor mij correct besluit.

 

Hoogachtend,

Martin Napier

Al Masoedilaan 162
3500GZ  Utrecht

(Opgesteld met hulp van anderen.)

 

BIJLAGEN:

 1. het besluit d.d. 29 december 2022
 2. het document “Ondersteuningsplan Regionale Toegang” met bevinding van de 2 adviseurs van de Regionale Toegang
 3. het document “PGB plan”
 4. het Wij 3.0 document “Trajectplan”

 

Pdf-versie hier downloaden: https://marjoline.com/wp-content/uploads/2023/02/Bezwaarschrift-06-02-2023.pdf

of hieronder lezen.

Bezwaarschrift-06-02-2023
Marjoline
Author: Marjoline